Categories
Uncategorized

Box

กล่องกระดาษ กล่องผลไม้ และบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตร

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีจำนวนประชากรผู้ประกอบอาชีพเกตรกรประมาณ ร้อยละ 30 จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือเกือบ 20 ล้านคน โดยมีพืชผัก ผลไม้ เป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญ ลักษณะทางกายภาพของสินค้าประเภทพืชผักและผลไม้ในการเคลื่อนย้ายหรือการขนส่ง ได้แก่ การกดทับ การกระแทกและการสั่นสะเทือน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สินค้าเกิดรอยช้ำและเน่าเสีย กล่องกระดาษ กล่องผลไม้ กล่องลูกฟูก และบรรจุภัณฑ์เพื่อพืชผลทางการเกษตร จึงมีบทบาทสำคัญสำหรับการบรรจุหีบห่อเพื่อจำหน่ายและการขนส่ง

หัวข้อย่อยมีอะไรบ้าง ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *